Algemene voorwaarden

 • De machtiging van je abonnement wordt op een vast dag iedere maand geïncasseerd. Dit is terug te vinden bij je eigen bank (online bankieren) 
 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand, dit betekent dat bij opzegging je altijd 1 maand betaald en daarna stopt je abonnement. 
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of  om welke reden dan ook, wordt €7.50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen is voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen (dit kan ook door middel van pin in de studio).
 • Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de deelnemer.  
 • Paaldans Zoetermeer behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Restitutie van reeds betaalde cursus, lesgeld of workshop is niet mogelijk, ook niet in geval van vakantie, ziekte zwangerschap of werk.
 • Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Paaldans Zoetermeer behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.  
 • Op officiële en erkende feestdagen is Paaldans Zoetermeer gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen. Tijdens de officiële en erkende feestdagen is het niet mogelijk om je gemiste les in te halen. Tijdens de stopweek in de zomer en winter is het wel mogelijk om de les in te halen.
 • Paaldans Zoetermeer behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling. 
 • Paaldans Zoetermeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.  
 • Het volgen van groepslessen bij Paaldans Zoetermeer, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Paaldans Zoetermeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.  
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van deze sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van deze sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Paaldans Zoetermeer vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 
 • Tijdens de lessen en cursussen kunnen er geen vriendinnen, familieleden meegenomen worden. Dit in verband met de veiligheid en professionaliteit van de studio. Tijdens de kinderlessen mogen ouders wel de eerste keer meekijken.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Paaldans Zoetermeer en hiernaar te handelen.